4

RG-S系列交换机学习笔记

上传者:tangfangxiao

发布时间:2011-04-16 11:33:15

大小:1 M

简介:目录 1 基本功能     5 1.1 MAC地址过滤     5 1.1.1 工作原理     5 1.1.2 配置命令     5 1.1.3 网络拓扑图     5 1.1.4 测试方法     5 1.1.5 测试结果     6 1.2 二层AP     7 1.2.1 工作原理     7 1.2.2 配置命令     7 1.2.3 网络拓扑图     7 1.2.4 测试方法     8 1.2.5 测试结果     8 1.2.6 补充     9 1.3 广播风暴抑制     10 1.3.1 工作原理     10 1.3.2 配置命令     10 1.3.3 网络拓扑图     10 1.3.4 测试方法     10 1.3.5 测试结果     10 1.4 VLAN     11 1.4.1 VLAN的划分     11 1.4.1.1 工作原理     11 1.4.1.2 配置命令     11 1.4.1.3 网络拓扑图     11 1.4.1.4 测试方法     11 1.4.1.5 测试结果     12 1.4.2 VLAN间路由     13 1.4.2.1 工作原理     13 1.4.2.2 配置命令     13 1.4.2.3 测试网络     13 1.4.2.4 测试方法     13 1.4.2.5 测试结果     14 1.5 MSTP     15 1.5.1 工作原理     15 1.5.2 配置命令     15 1.5.3 网络拓扑图     15 1.5.4 测试方法     16 1.5.5 测试结果     16 2 安全     18 2.1 ACL     18 2.1.1 工作原理     18 2.1.2 配置命令     18 2.1.3 网络拓扑图     19 2.1.4 测试方法     19 2.1.5 测试结果     20 2.2 端口+IP+MAC绑定     24 2.2.1 工作原理     24 2.2.2 配置命令     24 2.2.3 网络拓扑图     24 2.2.4 测试方法     24 2.2.5 测试结果     25 2.3 防扫描     26 2.3.1 工作原理     26 2.3.2 配置命令     26 2.3.3 网络拓扑图     26 2.3.4 测试方法     27 2.3.5 测试结果     27 2.4 端口隔离     28 2.4.1 工作原理     28 2.4.2 配置命令     28 2.4.3 网络拓扑图     28 2.4.4 测试方法     28 2.4.5 测试结果     29 3 应用     30 3.1 VRRP     30 3.1.1 工作原理     30 3.1.2 配置命令     30 3.1.3 网络拓扑图     31 3.1.4 测试方法     31 3.1.5 测试结果     31 3.1.6 补充     32 3.1.6.1 启用抢占     32 3.1.6.2 启用认证     33 3.2 QoS     34 3.2.1 工作原理     34 3.2.2 配置命令     34 3.2.3 网络拓扑图     34 3.2.4 测试方法     35 3.2.5 测试结果     35 3.3 组播     36 3.3.1 工作原理     36 3.3.2 配置命令     36 3.3.3 网络拓扑图     37 3.3.4 测试方法     37 3.3.5 测试结果     37 4 路由     39 4.1 静态路由     39 4.1.1 工作原理     39 4.1.2 配置命令     39 4.1.3 网络拓扑图     39 4.1.4 测试方法     39 4.1.5 测试结果     40 4.1.6 补充     41 4.1.6.1 修改管理距离     41 4.1.6.2 默认路由     41 4.2 OSPF     42 4.2.1 工作原理     42 4.2.2 配置命令     42 4.2.3 网络拓扑图     42 4.2.4 测试方法     43 4.2.5 测试结果     43 4.2.6 认证     44

交换机 锐捷网络
下 载 70人已下载
分享