13

RG-NTD学习笔记

上传者:tangfangxiao

发布时间:2011-04-16 11:22:42

大小:1 M

简介:1 网络拓扑图     3 2 系统配置     4 2.1 认证交换机配置     4 2.2 NTD初始化     5 2.3 SAM联动NTD     6 2.4 NTD配置     7 3 功能测试     8 3.1 基于用户的实时流量监控     8 3.2 基于用户的流量统计     8 3.3 按流量计费     9 3.4 包月限流量计费     10 4 工作原理     12 4.1 IPFix     12 4.2 数据包     13 5 FAQ     14

RG-NTD 锐捷网络
下 载 30人已下载
分享